رضا مهدوی راد
رضا مهدوی راد
09123304020
رهن کامل 400 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
100 متر
2اتاق
1پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد
خیابان ایران منطقه 12
104 متر
2اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیارد و 200 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
130 متر
0اتاق
0پارکینگ
2سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 250 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
103 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 750 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
110 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 440 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
172 متر
3اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 800 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
190 متر
3اتاق
1پارکینگ
5سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 880 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
144 متر
3اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
550 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
56 متر
1اتاق
0پارکینگ
16سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 650 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
110 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 784 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
116 متر
3اتاق
1پارکینگ
5سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 397 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
141 متر
3اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیون 300 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
135 متر
3اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
950 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
100 متر
2اتاق
0پارکینگ
15سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 122 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
51 متر
1اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 750 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
103 متر
2اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 450 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
203 متر
3اتاق
2پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 900 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
133 متر
3اتاق
1پارکینگ
1سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 750 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 160 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
108 متر
2اتاق
1پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 200 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
22 متر
0اتاق
0پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
4 میلیارد و 185 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
156 متر
3اتاق
1پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 250 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
143 متر
3اتاق
1پارکینگ
5سال
اطلاعات بیشتر
7 میلیارد
خیابان ایران منطقه 12
165 متر
6اتاق
2پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 260 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
142 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 450 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 240 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
160 متر
3اتاق
1پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 400 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
109 متر
3اتاق
1پارکینگ
9سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 1 میلیارد و 300 میلیون
میرداماد منطقه 3
450 متر
3اتاق
5پارکینگ
25سال
اطلاعات بیشتر
توافقی
میدان ولیعصر منطقه 6
60 متر
0اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد
خیابان ایران منطقه 12
70 متر
2اتاق
0پارکینگ
12سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 784 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
116 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
800 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
53 متر
1اتاق
1پارکینگ
13سال
اطلاعات بیشتر
6 میلیارد و 500 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
280 متر
2اتاق
0پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 450 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
91 متر
2اتاق
1پارکینگ
16سال
اطلاعات بیشتر
45 میلیارد
بازار منطقه 12
900 متر
0اتاق
0پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 800 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
168 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 955 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
115 متر
2اتاق
0پارکینگ
14سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 168 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
176 متر
3اتاق
2پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
توافقی
خیابان ایران منطقه 12
170 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 975 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
85 متر
2اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
700 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
54 متر
1اتاق
3پارکینگ
12سال
اطلاعات بیشتر
800 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
62 متر
2اتاق
1پارکینگ
12سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 400 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
92 متر
2اتاق
0پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر
880 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
63 متر
2اتاق
0پارکینگ
18سال
اطلاعات بیشتر
4 میلیارد و 66 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
214 متر
3اتاق
1پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 420 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
110 متر
2اتاق
1پارکینگ
1سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 750 میلیون
آبشار منطقه 12
106 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 600 میلیون
آبشار منطقه 12
96 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 200 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
111 متر
2اتاق
0پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
توافقی
خیابان ایران منطقه 12
126 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 898 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
161 متر
3اتاق
1پارکینگ
2سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 700 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
187 متر
3اتاق
1پارکینگ
6سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 250 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
125 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 50 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
109 متر
3اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 30 میلیون
دروازه شمیران منطقه 12
140 متر
3اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 400 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
102 متر
2اتاق
1پارکینگ
15سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 700 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
96 متر
2اتاق
2پارکینگ
5سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 240 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
108 متر
3اتاق
1پارکینگ
40سال
اطلاعات بیشتر
توافقی
خیابان ایران منطقه 12
240 متر
4اتاق
3پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 300 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
100 متر
2اتاق
0پارکینگ
15سال
اطلاعات بیشتر
4 میلیارد و 350 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
145 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
4 میلیارد و 350 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
174 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 350 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
73 متر
2اتاق
0پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
4 میلیارد و 250 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
170 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 150 میلیون
دروازه شمیران منطقه 12
130 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 75 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
83 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 450 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 600 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
133 متر
3اتاق
1پارکینگ
1سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 165 میلیون
آبشار منطقه 12
65 متر
1اتاق
0پارکینگ
15سال
اطلاعات بیشتر