فروش
کد 49
اقدسیه، منطقه 1
260 متر
3 اتاق
0 سال ساخت
8 میلیارد و 320 میلیون
(متری 32 میلیون تومان)
اطلاعات بیشتر